Objectius

Aquests són els objectius de l'AMPA de l'Escola Migdia de Girona:

 • Fomentar activitats pedagògiques i culturals complementàries en benefici de la formació dels alumnes.
 • Cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Organitzar programes d'educació familiar per proporcionar als pares coneixements i orientacions relacionades amb la seva tasca educadora: conferències, taules rodones, xerrades i en general totes les activitats que puguin aconseguir una millora de la personalitat dels seus membres.
 • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
 • Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
 • Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
 • Foment i pràctica de l’activitat esportiva, sense afany de lucre.